Cerca entitats

TROBA TOTA LA INFORMACIÓ DE LES
ENTITATS DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Clica aquí
Previous
Next

Creació d'una associació

Tot allò que has de saber per cear una associació.

 1. Són grups d’interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, en l’elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general.

  Normativa:

  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC), en el seus articles 46 a 53.
  • Decret 171/2015, de 28 de juliol, que crea el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.
  • Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i es regula el registre de grups d’interès de Catalunya.

Registre municipal d'entitats

 1. El Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes té per objecte que l’Ajuntament conegui el nombre d’entitats i associacions del municipi, així com llurs finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una correcta política municipal de suport i foment de l’associacionisme i de participació ciutadana.

 2. Concretament, la inscripció de les entitats i associacions en aquest Registre ha de permetre:
 • actualitzar de manera permanent i sistemàtica les dades de totes les entitats i associacions del municipi.
 • conèixer els seus objectius i la seva representativitat.
 • observar la seva evolució interna i la seva implantació social.
 • col·laborar en la seva projecció i difusió.
 • propiciar la seva participació activa en els espais i processos de participació ciutadana del municipi.
 • conèixer, amb suficient antelació, les activitats programades per cada associació, als efectes que, de forma coordinada per la regidoria de Participació Ciutadana, cadascuna de les demés regidories pugui fer les seves previsions pressupostàries, de materials, de locals, etc.
 • conèixer, preservar i reconstruir la seva història associativa.
 1. Poden obtenir la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, les entitats i associacions sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes, que tinguin per objecte la defensa el foment o la millora dels interessos generals o sectorials de la ciutadania de Santa Coloma de Farners.

 2. Per tant, es podran inscriure les associacions de veïns i veïnes, de pares i mares d’alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils i de lleure, de solidaritat, de l’àmbit de la salut, de l’àmbit social, sindicals, empresarials, professionals, religioses, i qualsevol altra de similar, que tinguin el seu àmbit d’actuació el terme municipal de Santa Coloma de Farners.

1. El Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes s’adscriu a la Secretaria General de la corporació.

2. El Registre està compost d’un fitxer que conté les dades següents:

1. Estatus de l’entitat/associació.

2. Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, i/o en altres registres públics.

3. Dades de les persones que ocupen els càrrecs directius.

4. Domicili social.

5. Número de CIF de l’entitat/associació.

6. Altres dades: telèfons, adreça electrònica, pàgina web, persona de contacte i observacions.

3. Les dades del Registre són públiques, amb les restriccions que en tot moment contingui la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

4. En relació amb les dades que figuren al Registre de l’Ajuntament pot:

a) Efectuar una classificació funcional de les entitats i associacions atenent a la seva naturalesa i finalitats principals. Aquesta classificació és pública, i qualsevol entitat/associació pot demanar-ne la rectificació.

b) Donar tractament informatitzat a les dades.

c) Fer ús de les dades generals per fer investigacions, publicacions o estudis referits a la realitat associativa del municipi, d’acord sempre amb la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal.

d) Cedir les dades sempre que la legislació de caràcter general ho permeti o quan una normativa específica així ho exigeixi.

1. Les inscripcions es realitzaran a sol·licitud de les entitats i associacions interessades, que hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament la documentació següent:

 1. Imprès de sol·licitud normalitzat.
 2. Fotocòpia del CIF.
 3. Còpia dels estatuts.
 4. Còpia del document on consti el número d’inscripció en el Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, o en qualsevol altre registre que, per l’àmbit d’actuació territorial o material, correspongui.
 5. Certificat emès pel secretari/ària de l’entitat/associació, per ordre i amb el vistiplau del president/a, on consti el nom, cognoms i DNI de les persones que ocupen els càrrecs directius, així com el nombre de socis de l’entitat/associació.

1. L’ajuntament acordarà la inscripció i notificarà a l’associació o entitat el número d’inscripció assignat, una vegada aquesta hagi presentat la sol·licitud d’inscripció, sempre que no hi hagi necessitat d’aportar documentació no inclosa inicialment o esmenar deficiències.

2. Quan l’entitat o associació tingui només sol·licitada la inscripció en el Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en qualsevol altre registre que correspongui, la seva inscripció en el Registre Municipal tindrà caràcter provisional per un període de sis mesos, transcorreguts els quals passarà a tenir caràcter definitiu si ha aportat la documentació acreditativa de la inscripció en el registre corresponent. Altrament, causarà baixa en el Registre Municipal.

3. Les entitats i associacions inscrites estan obligades a notificar a l’Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les dades registrades, mitjançant la presentació de la sol·licitud de modificació al Registre General.

4. Causaran baixa en el Registre, previ el tràmit d’audiència corresponent, les entitats o associcacions que incorrin en algun dels supòsits següents:

 • la manca de comunicació de les modificacions que afectin les dades que consten en el Registre.
 • l’incompliment de les obligacions contingudes en aquest Reglament.
 • la pèrdua dels requisits necessaris per accedir al Registre.

Així mateix, es donaran de baixa en el Registre les entitats o associacions que es dissolguin per qualsevol motiu, o les que ho sol·licitin de forma expressa.

Les entitats i associacions inscrites gaudiran, sempre que ho sol·licitin per escrit i de forma expressa, dels drets següents, sens perjudici dels drets generals d’accés a la informació municipal reconegut als ciutadans en general:

1. Rebre subvencions de l’Ajuntament, tant per les seves despeses generals com per les activitats que realitzen, d’acord amb el que disposa l’article 7 d’aquest Reglament i l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament, les bases específiques reguladores de subvencions en els diferents àmbits i la resta de normativa aplicable.

2. Accedir a l’ús de locals i instal·lacions municipals, d’acord amb el que estableix l’article 8 d’aquest Reglament i la resta de normativa que sigui d’aplicació.

3. Rebre, mitjançant sistemes telemàtics, les convocatòries dels òrgans col·legiats municipals, les sessions dels quals tinguin la qualificació de públiques. De la mateixa maenra, quan es tracti de qüestions relacionades amb els objectius de l’entitat o associació, rebran les resolucions i acords adoptats pels òrgans municipals.

4. Rebre en el domicili social les publicacions de caràcter periòdic que editi l’Ajuntament, així com les altres informacions puntuals que aquest exposi o divulgui.

5. Divulgació per part de l’Ajuntament de les activitats de les entitats i associacions en els espais d’informació i municipals (web, guies municipals, agendes d’actes, etc…).

6. Participar en els òrgans municipals creats amb la voluntat de fomentar la participació ciutadana en el municipi (consells municipals, coordinadores, etc…).

La inscripció en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes és requisit indispensable per obtenir subvencions en les diferents convocatòries de subvencions que aprovi l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

A aquests efectes, cada any, dins les dates que assenyali l’Ajuntament, les associacions hauran de presentar un escrit signat pel president de l’associació, en el que consti el programa d’activitats previst per a l’any següent, la previsió d’ingressos i despeses per a la realització de les activitats de l’any següent i número de socis a la data d’emissió de l’escrit.

Les associacions i entitats inscrites en el Registre poden accedir a l’ús de determinats locals i instal·lacions municipals, en la mesura que la disponibilitat ho permeti i amb les limitacions que imposi la seva coincidència d’ús per part d’altres entitats o pel mateix Ajuntament, i seran responsables del tracte donat a aquests espais.

L’ús d’aquests locals i instal·lacions s’ha de sol·licitar per escrit a l’Ajuntament amb l’antelació suficient per realitzar els tràmits i treballs que calguin, i s’autoritzarà d’acord amb el que disposi la normativa aplicable i, si escau, les condicions especials que figurin en els diferents convenis de cessió d’ús aprovats per l’Ajuntament.

Formació

Curs de Monitors

Curs de formació de monitors/es. Per a més informació fes clic sobre la imatge o el títol.

Formació – ocupació

Millora de la formació i l’ocupabilitat de les persones aturades i de col·lectius en situació de vulnerabilitat social a través de diferents programes subvenciants pel SOC: Treball i Formació, Joves per l’Ocupació i Fem Ocupació per joves.

Recursos per a les entitats

Des de l’Ajuntament es dóna suport a les entitats de la ciutat inscrites en el Registre
Municipal d’Entitats a través de la cessió de recursos per a la realització de les activitats
que organitzen, obertes a la participació de la ciutadania en general.

 • Equips de so per a la sonorització d’actes de petit format.
 • Pantalla, projector i ordinador portàtil per fer presentacions i ponències.
 • Una petita carpa per donar aixopluc quan es realitzen activitats al carrer.
 • Suport puntual a xarxes i a la plana web que s’integra en el Portal municipal d’entitats de
  scf per difondre activitats.
 • Col.laboració de la Brigada Municipal i la Regidoria de Serveis.

L’entitat ha d’estar degudament inscrita al Registre Municipal d’Entitats.

Enllaços d'interès

També et podria interessar...

La ràdio municipal de SCF

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana estem treballant en la reobertura de l’Emissora local:  Ràdio Santa Coloma. Donar veu a la ciutadania és una de

Llegeix més >

App Municipal

La nova aplicació mòbil de Santa Coloma de Farners ja quasibé està enllestida. En pocs dies passarem a la fase de Test per a comprovar-ne el funcionament abans del llançament oficial.

Més informació a: https://app.scf.cat/

Llegeix més >