Preguntes al ple

Reglament de participació ciutadana

1. Es reconeix el dret de formular precs i preguntes o presentar comunicacions i suggeriments als membres del consistori, després dels plens ordinaris i una vegada aixecada la sessió a:

        a. Les entitats i associacions cíviques inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

        b. Qualsevol persona física o jurídica o col·lectiu ciutadà. El signant haurà de ser de Santa Coloma de Farners i tenir més de 16 anys i haurà de fer constar les seves dades personals completes en l’escrit.

2. La comunicació, suggeriment, prec o pregunta, s’haurà de dirigir a l’alcaldia mitjançant escrit que es presentarà davant el Registre General de l’Ajuntament, amb una antelació mínima de dos dies hàbils anteriors a la realització de la sessió informativa, prèvia al Ple ordinari, indicant la persona que intervindrà, la qualitat amb què actua, si ho fa en nom propi o en representació d’algú (s’ha d’acreditar), i l’interès en l’assumpte.

  1. Previ debat en la sessió informativa, es decidirà l’acceptació o no de la comunicació o pregunta i l’alcaldia ho comunicarà a l’interessat. Es podrà denegar si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències, si la seva resolució o resposta compet estrictament els serveis municipals sense necessitat d’intervenció del Ple, o si ja s’ha presentat en una altra sessió en el període d’1 any immediatament anterior.

  2. Quan es donin les circumstàncies requerides per acceptar la comunicació o pregunta, s’incorporarà a l’apartat de Precs i Preguntes dels Ciutadans que se celebrarà a continuació del Ple ordinari més proper i serà tramitada d’acord amb el reglament Orgànic Municipal.

La persona designada per intervenir disposarà d’un temps màxim de 3 minuts per formular el prec o la pregunta, o per efectuar la comunicació o suggeriment presentat.

Una comunicació o pregunta no podrà ser repetida dins del termini d’un any, llevat que es complementi amb noves dades rellevants.

Aquesta normativa és transitòria, i se n’avaluarà el funcionament i possibles modificacions en un termini de 6 mesos a partir de la seva entrada en vigor.