Dimecres, 3 de desembre de 2015

Amb l’assistència d’unes 70 persones. Després de donar la benvinguda, es comença la sessió seguint l’ordre del dia. 1- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del plenari anterior . 2- Respostes de l’Ajuntament a les instàncies presentades 3- Nou Consistori, noves propostes del poble. Vens a dir com milloraries el poble? 4- Precs i preguntes. 1- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del plenari anterior. S’aprova per unanimitat. 2- Resposta de l’ajuntament a les instàncies presentades. – Respecte al Teatre Catalunya, els tècnics estan valorant com està tot l’edifici per decidir on es pot actuar. – Respecte a les soques del arbres a la Ctra. de Sils, ja estan arreglades. – El nou equip de Govern està valorant un nou projecte per la piscina descoberta, més econòmic tant de construcció com de manteniment. – Des de la permanent del Consell de Poble, fem ressò que estem contents de com ha quedat el c/ Noguer, ja que va ser un dels primers temes que es varen tractar en un plenari. 3- Nou consistori, noves propostes del poble Véns a dir com milloraries el poble? Sr. XXX – Diu que a la Plaça Firal hi falta una tanca per protegir la zona enjardinada, ja que es trepitja i està molt malmesa. També diu si es podria revisar el sentit de la circulació en el tram prohibit del c/ Dr. Trueta per anar al carrer Calau. Proposa posar una senyal de trànsit de preferència. També proposa, en homenatge a la comadrona, posar el nom de Maria Farrés al passatge que hi ha entre c/ St. Sebastià i el c/ Moragues. Sr. XXX – A sota les mesures es continua jugant a pilota i molestant a la gent que s’asseu als bancs. Si podria posar alguna senyal de prohibit: NO PILOTES!!! També comenta que el c/ Calau i el c/ Trueta no hi ha cap paperera. Apunta la possibilitat de posar algun mitjà de transport per la gent gran que viu molt apartada de l’Ambulatori. Sra. XXX – El tram del c/ St. Ignasi entre el c/ Torrent i l’Avda. Salvador Espriu està en molt mal estat i no té ni voreres ni enllumenat. Sra. XXX- Reitera una petició feta en un altre plenari on va dir que per anar de la Urb. Can Malladó a Can Mestres no hi ha vorera, sinó que s’ha de passar per la Ctra. de St Hilari i és molt perillós. Comenta que va parlar amb Obres Públiques de Girona i li van dir que ja es faria. Sr. XXX – Demana la viabilitat de fer les voreres de la Urb. Sta. Coloma Residencial tant pel que fa les zones municipals com les particulars. Sr. XXX – Dóna suport a la proposta del Sr. Manuel Vidal i diu que com a Secretari de l’Associació de Veïns de la Urb. Sta. Coloma Residencial que han entregat un escrit a l’Ajuntament amb les deficiències de la Urb. I aprofita per convidar-nos a tots a assistir a les activitats que es fan a la Urbanització. Sr. XXX- Es queixa que aquest carrer té les voreres molt estretes, diu que queden uns 25 cm. per passar la gent i que els desnivells produïts per l’accés als garatges dificulten el pas de la gent gran. També passa el c/ de la Creu. Sr. XXX – Manifesta que no se li contesten les instàncies que fa a l’Ajuntament. També proposa de nou que cal una vorera a l’entrada de Can Malladó pel Pont de’n Martinet. Que cal millorar l’horari de neteja de carrers. També es queixa que quan es fa la neteja s’ha de treure el cotxe de matinada i s’ha d’aparcar a zones fosques i poc segures. En definitiva, demana si es pot aconseguir un millor funcionament del servei de neteja i recollida d’escombraries. Manifesta també que hi hagi més patrulla nocturna a Can Malladó. Sobre la piscina diu que no és el moment per fer-la i fa saber que ha penjat un escrit al mur del Facebook del Consell de Poble explicant-ne els motius. Pregunta com funciona l’Eix-Centre de Negoci. Diu també que li agradaria que l’Ajuntament fes alguna cosa per donar feina als aturats del poble. La senyora Teresa Garcia, en qualitat de regidora, el contesta dient que hi ha un article al Punt Diari que parla de l’Eix-Centre de Negoci, que funciona a bon ritme amb 200 intervencions i hi ha instal·lades 8 empreses. Els dimecres s’hi fa atenció al públic. Sra. XXX.- Explica que a l’accés d’alguns garatges particulars es posen uns tubs per vèncer l’escaló de la vorera, on s’hi acumula brutícia i no deixen córrer l’aigua quan plou. Manifesta haver-se queixat a la Policia Municipal, els quals contesten que no hi poden fer res. Sr. XXX- Manifesta que hi ha cotxes que entren per la zona de vianants del davant de l’Institut per anar a l’aparcament del costat, amb el conseqüent perill per l’alumnat i els vianants. També apunta que a l’Avda. Salvador Espriu fan falta papereres. Sr. XXX – Creu que seria convenient posar un pas de vianants al carrer St. Sebastià, a l’alçada del passatge que comunica aquest carrer amb la Plaça Firal. Sra. XXX – Manifesta que al c/ Fluvià i a l’avda. Joan Maragall hi ha veïns que posen cartells a la porta del garatge que no s’hi aparqui. Potser no és la millor manera. Sra. XXX – Comenta que hi té un comerç i li agradaria que per Nadal també es pengessin llums en aquesta avinguda. Sr. XXX – Protesta dolgut que han posat contenidors davant de casa seva, ja que els han tret d’un solar que hi fan obres, els molesta la pudor i proposen repartir-los al llarg del carrer. Sr. XXX- Contesta com a treballador de l’empresa de recollida d’escombraries i diu que és l’Ajuntament qui ordena on s’han de posar els contenidors. Sr. XXX- Manifesta que la ubicació de les ambulàncies de la Creu Roja és poc encertada, ja que deixa poc pas a la vorerea i dificulta la mobilitat. Pregunta si es podria trobar un altre lloc per aparcar-les. Així mateix, pregunta per una reunió que va tenir l’Ajuntament amb els comerciants sobre el aparcaments. La senyora Carme Dilmé, en qualitat de regidora, li respon que va mal fixat i li diu que la reunió va ser per programar la campanya de Nadal. Sr. XXX – Proposa posar regidors de barri per recollir suggeriments i tractar els temes més a fons. 4- Precs i preguntes. Sra. XXX – pregunta sobre suggeriments o idees de funcionament que els assistents al plenari utilitzarien si fossin membres de la comissió permanent del Consell de Poble per tal de millorar el seu funcionament. Informa també la intenció de fer un plenari del Consell amb nens, i que hem fet la proposta a l’Ajuntament de fer una sessió amb la Policia Municipal per tal de conèixer qui és i com funciona. Sr. XXX – Manifesta que és la primera vegada que assisteix al plenari, que no en sabia l’existència i diu que si haurien d’implicar totes les associacions i entitats del poble. Sra. XXX- Comenta que falten respostes de reunions anteriors i felicita l’antic Ajuntament per deixar el centre del poble molt ben arreglat. Sr. XXX – Es qüestiona, una vegada més, com està el POUM. També proposa potenciar i promocionar més el Parc de Sant Salvador, fent un passeig des de la zona verda de La Nòria fins a la Font Picant, construint una passera paral.lela a la riera, i així poder fer tota la volta al Parc, per incentivar el turisme. S’aixeca la sessió a dos quarts de deu del vespre, de la qual com a secretària n’estenc aquesta acta Santa Coloma de Farners, 3 de Desembre de 2015

Galería imatges

Presidenta

Núria Coll Ros

Secretària

Dolors Pla Geronès